INTERREG in der EUREGIO

Programmmanagementberatung

Projekt: Förderung der interkulturellen Zusammenarbeit zwischen Niesky und Jawor
Tytuł projektu: Wsparcie interkulturalnej współpracy między Niesky a Jaworem
Programm: Kleinprojektefonds INTERREG Polen – Sachsen (2014-2020)
Program: Fundusz Małych Projektów (FMP) INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020
Antragsteller / Wnioskodawcy: Große Kreisstadt Niesky (www.niesky.de)
Projektpartner / Partnera projekt: Stadt Jawor (www.jawor.pl)

Seit 2002 pflegen die Große Kreisstadt Niesky und die Stadt Jawor partnerschaftliche Beziehungen aufgrund eines Partnerschaftsvertrages. Neuwahlen bei den Stadtvertretern gaben nun den Auftakt für eine Erneuerung der Zusammenarbeit. Dazu ist die Durchführung des Projektes ein wichtiger Schritt für die grenzübergreifende, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die partnerschaftlichen Beziehungen sollen erneuert und weiter ausgebaut werden. In diesem Rahmen werden Erfahrungsaustausche organisiert, die mit repräsentativen Beispielen anhand von Führungen untersetzt werden. Die Erfahrungsaustausche erfolgen in den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Sport und Tourismus. Zum Ende des Projektes wird ein Strategiepapier ausgegeben, welches für die weitere Zusammenarbeit dient. Ferner werden den Projektteilnehmern Informationsbroschüren zum Auslegen in ihrer Region überreicht. Für die Nachhaltigkeit ist ein solches Informationsmaterial notwendig, um auch andere Personen zu erreichen, für die Stadt Niesky zu begeistern, zu interessieren und Kontakte zu knüpfen. Dazu sollen auch eine filmische Dokumentation und ein Tisch dienen. Der Film wird auf der Homepage der Großen Kreisstadt Niesky zu sehen sein. Der Tisch enthält zum einen ein Memory-Spiel mit typischen Symbolen von Niesky, welches Groß und Klein zum Verweilen und Spielen anregt. Des Weiteren ist auf diesem Tisch eine Ablage angebracht, welche für Flyer und Informationen genutzt wird.

Ziel des Projektes ist die Erneuerung und Intensivierung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Gleichzeitig sollen auch weitere Projektvorhaben entwickelt werden. Über eine gemeinsame Bearbeitung gleicher Problemthemen kommt man zur gemeinsamen Lösungsfindung. Die Vertiefung der Zusammenarbeit dient der heutigen Generation, welche schlussendlich auch den Grundstein für die nachfolgenden Generationen legt, ohne mit dem Projektinhalt diese zu gefährden.

Od roku 2002 Niesky i miasto Jawor utrzymały stosunki partnerskie w oparciu o umowę partnerską. Nowe wybory w reprezentantach miasta dały wstęp do przedłużenia współpracy. Ponadto realizacja projektu jest ważnym krokiem dla transgranicznego, partnerskiego współpracy. Kontakty partnerskie powinny zostać odnowione/odświeżone i bardziej rozbudowane. Do tego zostanie zorganizowana wymiana doświadczeń z konkretnymi przykładami realizacji przedsięwzięć. Wymiana nastąpi w sferze kultury, gospodarki, sportu i turystyki. Na koniec projektu powstanie strategia, która będzie służyła wszystkim. Następnie otrzymają uczestnicy projektu broszury informacyjne, które będą mogli dystrybuować w swoim regionie. Dla zrozumienia tekstów musi być broszura wydana w 4 językach (pl, cz, fr, i niem.), ażeby wypromować miasto Niesky i pozyskać nowych turystów oraz nowe kontakty. Temu również powinien służyć film dokumentalny z polskimi napisami. Film będzie umieszczony na stronach internetowych miast. Powstanie również memory- gra z typowymi symbolami miasta Niesky, która zainteresuje dużych i małych i zachęci do grania. Oprócz tego zostaną wyeksponowane ulotki i informacje na specjalnie przygotowanym stole.

Celem projektu jest intensyfikacja i odnowienie partnerskiej współpracy. Jednocześnie powinny być rozwinięte następne przedsięwzięcia/projekty. Poprzez przepracowanie tematyki problemów dojdzie do wspólnych pomysłów na ich rozwiązanie. Pogłębianie współpracy służy dzisiejszej generacji, a ostatecznie jest kamieniem węgielnym dla następnych pokoleń, nie narażając ich na treść projektu.

Projektlaufzeit / Czas trwania projektu: 16.03.2017 – 29.12.2017

Förderung der EU / Promocja EU: 68,4 %